Logo berndeutsch.ch

dämpfe

dampfe; abdampfe

Dampflok

Dampftschudere

däne

dängele / tängele

Dängelibock, Dängelistei, Dängelistock, m., Mz. Dängeliböck, Dängelisteine, Dängelistöck

Schreibweisen: Tängelibock, Tängelistei, Tängelistock

danide

Dank heigisch!

dänk, däich; dänk wohl (dänk)!