Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

erdrücke

erdünnere

erduure

erfräche

erfrüüre

erga

ergattere

Erger

ergeuschtere / ergelschtere; sich ergelschtere

ergryffe