Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

aacho, PP. aacho

Schreibweisen: aachoo

aachotze, PP. aagchotzet

aachrüzle, aagchrüzlet

Aadere

Schreibweisen: Adere

aaegge, PP. aaggegget, i bi aaggegget

aafa; PP. aagfange

Schreibweisen: aafaa, aafo

aafahre, PP. aagfahre

Aafang m, Pl. Aafäng

aafangs, Adverb

aafiele, PP. aagfielet