Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

Aadere

Schreibweisen: Adere

aaegge, PP. aaggegget, i bi aaggegget

aafa; PP. aagfange

Schreibweisen: aafaa, aafo (Nordberndeutsch)

aafahre, PP. aagfahre

aafiele, PP. aagfielet

aafigge, PP. aagfigget

aaflüge

aafröie

aafüele, sech aafüele, PP. het sech aagfüelt

Schreibweisen: aafüehle, aagfüehlt, aagfüeut

aafungge