Logo berndeutsch.ch

| K | L | M | N | O

Ottomane (f.), Pl. unverändert

Schreibweisen: Ottomaane

Ouerhahn

Schreibweisen: Auerhahn

Oug

Ougeflirz (m.)

Ougepflotsch (m.)

Ougetechu (m. Ez.); Ougetechle (Mz.)

Ougewasser

Ougeweid

Öugötz; glotze wie ne n Öugötz

Ougschte