Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

tschuld, tschoud, tschuld sy

Schreibweisen: dschuld, dschuld sy, dschoud

Tschumpeli

Tschumpeli; es Tschumpeli (zB. Wyy oder Rote oder Dool usw.)

tschumple

tschumple; umetschumple

Tschumpu (m.); Pl. Tschumple; Dim. Tschumpeli (n.), Pl. gleichlautend.

Schreibweisen: Tschumpel

Tschumpuhung m., Pl.Tschumpuhüng

Schreibweisen: Tschumpelhund, Tschumpelhünd

tschuppe; es Tschüppi gää

Tschuppele (f.); Tschüppeli (n.)

Tschutschu, Tschutschubähnli