Logo berndeutsch.ch

Bahnhof, m.; Pl. Bahnhöf

Schreibweisen: Baanhoof

Bajass; Bajäggu (m.)

Schreibweisen: Payass; Pajäggu

baje

Schreibweisen: baaje

Ball / Bau (m.)

bälle / bäue

Balm / Baum

Balong / Ballon / Baloon m., Pl. Balöön (nur zu 1-3)

Baloon, m., Pl. Balöön, Dim. Balöönli

Balöönli n. (?) Balögeli n.

bambele