Logo berndeutsch.ch

Banane f., Pl. Banane (nicht "Bananene")

Bandeli; Bluemebandeli

Bandore

bang; im Ausdruck: "mir wird's angscht u bang"

Bängel, m. Pl. Bängle

Bänggeli, n., Pl. "Bänggeli" (nicht Bänggelis)

Schreibweisen: Pänggeli

bänggle, umebänggle

Bank, f. Pl. Banke

Bank, m; Pl. Bänk

bankrott, bankrott sy, bankrott gah