Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

aabruuche, PP. aabbruucht

aabüeze, aapüeze, PP. aabüezt, aapüezt

Schreibweisen: aabüetze, aapüetze, aabüetzt, aapüetzt

aabysle

aachaare

aachafle, aachäfle

aachätsche, PP. aagchätschet

aachehre, PP. aagchehrt

aachettele, PP aagchettelet

Schreibweisen: aachöttele, aagchöttelet

aachlage

Schreibweisen: achlage

aachleipe, PP. aagchleipet