Logo berndeutsch.ch

feisse; gfeisset

Feissi

fergge, du ferggisch, är/si/äs fergget PP. gfergget

ferig

ferm

fertig luschtig!

fertig schnätz!

Fescht n., Mz. unverändert, Dim. Feschtli n.

Schreibweisen: Fest, Festli

fescht, Adj., Adv.

feschte