Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

Fättere

Fätze (m.)

Fätze m. Fötzeli n.

Fätzeposchtur

Fäuge; uf de Fäuge sy

fautsch, faltsch; fautsch wärde

fautsch; öppis i fautsch Haus überchoo

fautsche Hagu

Fazenettli

Fazenettli n. alt