Logo berndeutsch.ch

| K | L | M | N | O

Öugötz; glotze wie ne n Öugötz

Ougschte, Ouguscht m.

Outo

Outostopp mache