Logo berndeutsch.ch

| K | L | M | N | O

Klapperlöibli [n.]

Schreibweisen: Klapperläubli, Chlapperlöibli, Chlapperlöubli

Klavere [f.]

Kluft [f.]

Schreibweisen: Chluft

Knallbach

knarke [PP. knarket]

Schreibweisen: knaarke, knaarket, knarkt

Knätsch

Knot [m.]

Knüüss [m. Pl. Knüüsse]

Schreibweisen: Knüss, Chnüüss

Kolleg, Kollegin [m./f., Pl. Kollege, Kolleginne]

Schreibweisen: Koleeg, Koleegin

Komedi [n.]

Schreibweisen: Kumedi