Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Pärsch [m.]

Schreibweisen: Pärscht

pärschte [PP. pärschtet]

Schreibweisen: bärschte, päersche, päärschte

partu

Paschter / Baschter (m.)

passe [PP. passt]

Passelitang, Passelidang, Paselitang [n.]

pattere [PP. patteret]

Pelz [m.]

Schreibweisen: Peuz

Penalty [m.]

Schreibweisen: Penouty

penne [PP. pennet]