Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Pärsch; der Pärsch la ga

Pärscht, Pärsch (m.)

pärschte / bärschte / päersche

Schreibweisen: päärschte

partu

Paschter / Baschter (m.)

passe, PP. passt

Passelitang, Passelidang, Paselitang (n.)

pattere

penne

Penntüte