Logo berndeutsch.ch

| U | V | W | X | Y | Z

zytig

Zytig; Zytung (f.)

zytige

Zytli (n); es Zytli häär

Zytlüpu

Zytplämpel

Zytröseli

Zytzeiche (n.)