Logo berndeutsch.ch

| U | V | W | X | Y | Z

Zyt (n.)

Zyt schinte

Zyt z Tod schlah

Zytglogge

Zyti (f.)

zytig

Zytig; Zytung (f.)

zytige

Zytli (n); es Zytli häär

Zytlüpu