Logo berndeutsch.ch

| U | V | W | X | Y | Z

ufdonnere, sech

ufe

Schreibweisen: ueche, uchi, uhi

ufechlättere [PP. ufegchlätteret]

ufegogere [ufeggogeret]

ufersichtig

ufestuele [PP. ufegstuelet]

ufgable [PP. ufggablet]

Schreibweisen: ufgablet

Ufgebott [n, kein Pl.]

ufgleise [PP. ufggleiset]

Schreibweisen: ufglöise

ufhänke, ufhäiche [PP. ufghänkt, ufghäicht]