Logo berndeutsch.ch

A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z

aagumpe [PP. aagumpet]

Schreibweisen: aaggumpe, aaggumpet

aagurke [PP. aaggurkt]

aagwane [PP. aagwanet]

Schreibweisen: aagwöne (mit kurzem "ö"), aagwöhnt

aaha [PP. aagha, auch anne ha, PP. anne gha]

Schreibweisen: aahaa, aaghaa, anne haa, anne ghaa

aahälfe [PP. aaghulfe]

aahänke [PP. aaghänkt]

Schreibweisen: aahäiche, aaghäicht

Aahäueli [n.]

Schreibweisen: Aahöieli, Ahoueli

aahocke [PP. aaghocket]

Aahou [m.]

aahoue [PP. aaghoue]