Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

a, aa

ä-ä

Schreibweisen: nä-ä

aabaggere, PP. aabbaggeret

aabäie

Schreibweisen: aabääje

aabändle, PP. aabbändlet

aabäue / aabälle

Aabe [m., Pl. Aabete, Aabede (vG/Bh), auch Ääbe]

aabe, ääbele, PP. gaabet, gääbelet

Schreibweisen: ööbele

Aabesitz m., kein Pl.

Aabetüür n, Pl. unverändert