Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

a, aa

ä-ä

Schreibweisen: nä-ä

aabaggere [PP. aabbaggeret]

aabäie [PP. aabbäit, aabääjet]

Schreibweisen: aabääje

aabälle [PP. aabbällt]

Schreibweisen: aabäue, aabbäut

aabändle [PP. aabbändlet]

Aabe [m., Pl. Aabete, Aabede (vG/Bh), auch Ääbe]

aabe, ääbele [PP. gaabet, gääbelet]

Schreibweisen: ööbele

Aabesitz m., kein Pl.

Aabetüür [n, Pl. unverändert]