Logo berndeutsch.ch

| AF | AG | AH | AI | AJ

afe einisch, afe mau,

Schreibweisen: afeneinisch, afe maau

afe, afang, afangs, efang, fang

Aff

Aff; ...wie ne gchläpfte n Aff

Aff; a me ne aute Aff nid lehre ...

äffäff; us em ff

affegeil

Affegeischt

Affegnagi

Affeschwein o. Affemasel ha