Logo berndeutsch.ch

Glünggi m, Pl. Glünggine

Schreibweisen: Gglünggi

Bedeutung: Tolpatsch, Trottel: "e löu, e blöde siech, e glünggi un e sürmu … " (Mani Matter).
aber Achtung: z.B. im Glarnerland ziemlich böse Beschimpfung für Süffel, Trinker, Alkoholiker.