Logo berndeutsch.ch

a, aa

Bedeutung: an, mit kurzem a als Präposition: a d Seck, a (de)r Arbeit; mit langem a als Vorsilbe in Verbzusammensetzungen: aachoh - ig chume aa, aafah, ig fah aa, aabraate, ig braate aa; ebenfalls mit langem aa im Sinn von "nach" / "naa": "Allem (n)aa het si rächt". Verkürzt zu "Allemaa het si rächt".